Kennisbank

Wat is verlengde jeugdhulp?

Verlengde jeugdhulp is jeugdhulp die in specifieke situaties ingezet kan worden voor jongeren van 18-23 jaar. Zij kunnen aanspraak maken op de verlengde jeugdhulp onder de volgende voorwaarden:
  1. Er is na het 18e levensjaar aantoonbaar geen opvolgende financiering beschikbaar vanuit bijvoorbeeld de Wet langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet ZvW of vanuit justitie.
  2. Er wordt daarnaast voldaan aan tenminste ťťn van volgende criteria: - jeugdhulp is ingezet voor het 18e jaar en de gemeente is van mening dat verdere jeugdhulp noodzakelijk is; - voor het 18e jaar is jeugdhulp ontvangen en binnen een half jaar na het 18 jaar komt betrokkene opnieuw in aanmerking voor jeugdhulp; - betrokkene maakt gebruik van pleegzorg waarbij de voortzetting van zorg nodig is; - betrokken heeft een strafbaar feit begaan tussen het 18e en 23e jaar waarvoor een maatregel (als bedoeld in artikel 77c van het wetboek van Strafrecht) is uitgesproken.
Ook ondersteuning van ouders van jongeren van 18-23 jaar kan vallen onder de verlengde jeugdhulp, indien er sprake is van multi-problematiek . De jeugdhulp voor de volwassenen richt zich dan specifiek op het verbeteren van de opvoed- en opgroeisituatie. Wanneer de GI bij de uitvoering van een jeugdreclasseringsmaatregel bepaalt dat hulp nodig is, dan zal dit altijd op grond van de Jeugdwet gefinancierd moeten worden. Alle hulp die in het kader van jeugdreclassering (en bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen) nodig wordt geacht moet daarom op grond van de Jeugdwet worden ingezet. Dit geldt zowel voor de Wmo als voor GGz bij 18+. Zie artikel 1.2 lid 3 Jeugdwet in samenhang met artikel 2.4, tweede lid, onderdeel b. Wat valt bijvoorbeeld niet onder de verlengde jeugdhulp:
  1. jongere 18-23 valt onder de Zvw maar wil/kan zijn eigen bijdrage niet betalen
  2. jongere 18-23 valt onder de WMO, maar passende voorziening is niet door gemeente ingekocht, maar wel door de RIGG. Indien de door de jeugdhulp ingekochte voorziening wel de meest passende is voor deze jongere kan ervoor gekozen worden wel gebruik te maken van de jeugdhulpvoorziening met bekostiging vanuit de WMO. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: - De gemeente maakt met de aanbieder afspraken over het tarief, waarbij het tarief van het productenoverzicht Jeugdhulp als richtprijs kan worden gehanteerd. - Tevens geeft de gemeente bij plaatsing aan dat de aanbieder de rekening dient te sturen naar de gemeente zelf en niet naar de RIGG (omdat de jongere onder de WMO valt en niet de Jeugdwet).

06-12-2017 | Algemeen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items