Kennisbank

Wat moet er gebeuren als een jongere jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt?

De overgang van 18-min naar 18-plus verloopt momenteel nog niet altijd even soepel voor jeugdigen. Ze kunnen vanaf hun 18e jaar te maken krijgen met verschillende wettelijke kaders, die niet altijd goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen hun problemen verergeren, terwijl eerder anticiperen en samenwerken dit had kunnen voorkomen. Met het bereiken van de leeftijd van 18 jaar valt de jeugdige niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de WMO of bv de Zvw. Het is dus van belang om jeugdigen in de overgang van minderjarigheid naar het bereiken van de meerderjarige leeftijd zo goed mogelijk te begeleiden, indien zij ook na het 18e levensjaar nog ondersteuning nodig hebben. De kosten van de hulp die na het 18e jaar nog nodig mocht zijn wordt dan ook in principe niet meer betaald vanuit de jeugdhulp, maar met name vanuit de WMO of Zvw. Om de geboden jeugdhulp niet te abrupt te beŽindigen, kan er in overleg met de gemeente voor worden gekozen om de hulp bij een Jeugdhulpaanbieder door te laten lopen, maar deze te financieren vanuit de WMO. Het is aan de gemeenten om dit te bepalen en goed te regelen. In de Jeugdwet staan enkele situaties beschreven waarvoor een uitzondering geldt en waarbij de jeugdige ook na het 18e levensjaar onder de Jeugdwet blijft vallen: nl de Ďverlengde Jeugdwetí. Alleen indien aangetoond kan worden dat de jeugdige aan deze criteria voldoet kan de jeugdhulp doorlopen met bekostiging vanuit het jeugdhulpbudget. Om de overgang van 18-min naar 18-plus soepel te laten verlopen, dienen er tijdig duidelijke afspraken te worden gemaakt over onder meer de soort vervolghulp, de regie (vanwege de veranderde kaders zoals kwaliteitsstatuten) en de financiering. In een aantal situaties is op voorhand helder dat het gaat om enkelvoudige problematiek, is het duidelijk hoe en waar de behandeling wordt voortgezet en zijn er afspraken over de financiering. In alle overige situaties zijn er maatregelen nodig om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en jeugdhulpaanbieders in Groningen hebben een integrale werkwijze ontwikkeld en richtlijnen 18-/18+ opgesteld voor deze situaties. De RIGG ondersteunt deze werkwijze en hanteert de volgende richtlijnen:
  • De jeugdhulpaanbieder stelt voor de jeugdige vanaf 16,5 jaar, waarvan verwacht wordt dat deze ook na het bereiken van de 18 jarige leeftijd ondersteuning nodig blijft hebben, een toekomstplan op aan de hand van de checklist Menzis werkagenda http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/soepele-overgang-van-18-naar-18-met-de-checklist-van-18-naar-18/;
  • Bij start van de jeugdhulp na de leeftijd van 16,5 jaar, checkt de aanbieder of er een recent toekomstplan (van evt. eerdere hulpverlening) beschikbaar is. Indien niet beschikbaar stelt de aanbieder deze bij aanvang van de jeugdhulp op;
  • Indien de aanbieder voorziet dat er na het 18e jaar nog ondersteuning nodig is, dan neemt de aanbieder een half jaar voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd contact op met de gemeente waar de jeugdige woonachtig is over de continuering van de ondersteuning na het bereiken van de 18 jarige leeftijd;
  • Bij de noodzaak van een vorm van toezicht bij de hulpverlening na het bereiken van de 18 jarige leeftijd, neemt de jeugdhulpaanbieder een half jaar voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd contact op met het lokale basisteam van de verantwoordelijke gemeente. Daar wordt bepaald of de jeugdige verder geholpen kan worden vanuit de WMO (bijv. via de centrale toegang van Beschermd wonen van de gemeente Groningen), of dat de jeugdige voldoet aan de criteria van de verlengde jeugdhulp.

06-12-2017 | Aanbieders

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items