Kennisbank

Wat is het verschil tussen de rol van de casusregisseur, de regievoerder, en de Intensief Casemanager?

De rol van de casusregisseur Casusregie is het coŲrdineren, afstemmen en volgen van de benodigde hulpverlening aan cliŽnten/cliŽntsystemen, waarbij het eigen netwerk en meerdere hulpverleners betrokken zijn. Samen met de cliŽnt/het cliŽntsysteem wordt bekeken welke hulp nodig is op basis van een vraaganalyse naar krachten en zorgen jeugdige, gezin en netwerk. Bij deze vraaganalyse wordt ook een overzicht gemaakt van de inzet en het resultaat van eerder hulp. Vervolgens worden samen met ook andere betrokken hulpverleners en alle betrokkenen doelen opgesteld. Het planmatig handelen bij casusregie volgt een cyclisch proces van monitoren, beoordelen en beslissen om te komen tot het door of voor de cliŽnt gewenste (eind)resultaat. Een uitgangspunt is ook dat waar mogelijk gedurende het hele traject dezelfde professional betrokken blijft. Casusregie is belegd bij de professionals uit het lokale team en wordt ingezet indien er meerder hulp aan jeugdige en of gezin wordt geboden. In specifieke situaties, bij zorgen over veiligheid en/of complexe casuÔstiek, kan de gemeente de gecertificeerde instellen vragen mee te denken bij complexe casuÔstiek, zoals bij zgn. Ďhigh-risk gezinnení. Er is dan vaak sprake van grote zorgen over de veiligheid en/of (ernstige) bedreigingen van de psychische of lichamelijke ontwikkeling van een jeugdige waardoor gezond en veilig opgroeien belemmerd wordt. Het gaat daarbij om meervoudige en/of chronische problematiek. Ook kan het gaan om situaties waarbij ouders en/of jeugdigen onvoldoende mee werken, of onvoldoende in staat zijn deze bedreiging op te heffen. Voor deze rol kan de gemeente het adviesproduct van de G.I. inzetten: advies en ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken (https://jeugdhulpgroningen.nl/productcategorie/34). In bijzondere situaties kan de gemeente er voor kiezen om deze adviseur daadwerkelijk de regie over te laten nemen. Dan kan alleen indien de gemeente deze professional daartoe mandateert. De bekostiging van deze inzet verloopt via de betreffende gemeente en wordt niet ingezet vanuit de door de RIGG ingekochte producten

De rol van de regievoerder De regievoerder heeft een signalerende rol en kan geconsulteerd worden indien bijvoorbeeld situaties tijdens de begeleiding/behandeling verergeren. De regievoerder is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning, consultatie en opschaling van casuÔstiek door de betrokken professionals. De regievoerder is het aanspreekpunt bij het nemen van cruciale beslissingen over de hulp en ondersteuning aan de jeugdige en bijvoorbeeld het bespreken van de voortgang van een behandeling, het wegen van de probleemanalyse, het vormgeven van de behandelstrategie en ook het afsluiten van een behandeling'. De regievoerder is een professional die zijn taken uitvoert vanuit een jeugdaanbieder. De functie van de regievoerder is, gelet op de gevraagde rol en taak, minimaal een SKJ/NVO of NIP geregistreerde Gedragswetenschapper/ gedragsdeskundige of GZ psycholoog/ orthopedagoog generalist (afhankelijk van het product). Delen van de behandeling kunnen worden uitgevoerd door andere jeugdprofessionals, mits uitgevoerd binnen de kaders van de Jeugdwet en de verantwoorde werktoedeling, zoals beschreven in het ĎKwaliteitskader jeugdí sept 2016.

De rol van de Intensief casemanager Bij meldingen bij veilig Thuis waarbij sprake is van een huisverbod of ernstige structurele veiligheidsproblematiek in een gezin, waarbij tevens sprake is van huiselijk geweld (zgn. Ďcode roodí meldingen) heeft Veilig Thuis de casusregie. De casusregie wordt uitgevoerd door een intensief casemanager. De intensief casemanager (ICM) is een functionaris die zijn rol uitvoert vanuit Veilig Thuis. De ICM legt (binnen een uur na de melding) de eerste contacten en heeft gesprekken met alle gezinsleden, ook met de kinderen. In situaties van gezinnen met minderjarige kinderen, gaat hij/zij altijd samen met een kindhulpverlener naar het gezin toe. Hij/zij verkent en beoordeelt samen met de gezinsleden de ontstaansgeschiedenis van het geweld en de problemen in het gezin, stelt een behandelplan op en geeft advies aan de burgemeester over een mogelijke beŽindiging of verlenging van het huisverbod. De casemanager is er voor alle gezinsleden, coŲrdineert en regisseert de hulpverlening maar voert zelf ook hulpverlening uit, zoals bijvoorbeeld de systeemgesprekken. Het behandelplan wordt verder uitgevoerd door de betrokken ketenpartners; de intensief casemanager kan maximaal 1 jaar betrokken zijn, maar draagt de casus over naar het lokale team zodra de veiligheid geborgd is en hulpverlening is ingezet. De casemanager is er op gericht de regie zo veel als mogelijk bij het gezin te laten of het gezin te ondersteunen bij het hervinden van de regie over het eigen bestaan.

29-10-2018 | Verwijzers

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

om een reactie te plaatsen moet je eerst inloggen
   

Laatste items